Hindi Worksheets Class-V

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa – pa^McavaI ivaYaya – ihndI AByaasa p~ maasa -Ap`Ola ma[-
naama __________________ idnaaMk _______________

Paaz 1 raK kI rssaI
dxata : &ana

I P`astut paz maoM naIcao ide gae Sabd ikna ko ilae ]pyau@t hOM ? Ca^MTkr ilaiKe:
( caalaak, Baaolaa, haoiSayaar, duKI, saIQaa-saada, haija,rjavaaba)

laaonapaogaar baoTa
………………………… ………………………
………………………… ……………………… ………………………… …………………………

dxata : Sabd BaMD,ar

II ]icat SabdaoM sao vaa@ya pUro kIijae :
(duKI, raK , p`stava, AsaMBava, maSahUr)

1 CaoTo baccaaoM kao }^Mcao phaD, pr caZ,naa __________ hO.
2 AQyaaipka nao baccaaoM ko saamanao ipkinak jaanao ka __________rKa.
3 Apnaa Pyaara ku%ta mar jaanao pr vah bahut__________ huAa.
4 saicana toMDulkr ik`koT Kola ko__________ iKlaaD,I hOM.
5 vah Gar Aaga maoM jalakr __________ hao gayaa.
III punaru@t Sabd yaugmaaoM sao vaa@ya pUro kIijae :

(jaba-jaba, tba-tba, kha^M-kha^M, hro-hro, @yaa-@yaa , kaOna-kaOna)

1 idllaI maoM tumanao __________ doKa?

2 __________baairSa AatI hO, __________rasta Kraba hao jaata hO.

3 CuT\iTyaaoM maoM tuma__________ jaaAaogao?

4 __________Kot sabakao AcCo lagato hOM.

dxata : vyaakrNa

IV yaha^M jaaitvaacak evaM vyai@tvaacak saM&aAaoM ko gaucCo hOM.]nhoM ]icat SaIYa-k ko naIcao ilaKkr p`%yaok jaaitvaacak saM&a ko ilae ek vyai@tvaacak saM&a ilaiKe :

jaaitvaacak saM&a vyai@tvaacak saM&a jaaitvaacak saM&a vyai@tvaacak saM&a
1……………… ………………… 6……………… ……………………
2……………… ………………… 7……………… ……………………
3……………… ………………… 8……………… ……………………
4……………… ………………… 9……………… ……………………
5……………… ………………… 10……………… ……………………

dxata : Sabd BaMD,ar

V [na SabdaoM ko samaanaaqa-k Sabd ZU^MZkr ilaiKe :

1 mauiSkla = ____________
2 caikt = ____________
3 ija,ndgaI = ____________
4 maSahUr = ____________
5 duKI = ____________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa- pa^McavaI ivaYaya- ihndI AByaasa -p~ maasa -Ap`Ola ma[-
naama __________________ idnaaMk _______________

paz 2 fsalaaoM ko %yaaohar
dxata : vyaakrNa
I %yaaohar ko idna laaoga @yaa @yaa krto hOM? [na ica~aoM ko naIcao vaa@ya ilaiKe evaM ]na vaa@yaaoM maoM ik`yaa (kamavaalao) Sabd roKaMikt kIijae :

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________ ___________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

II [na vaa@yaaoM maoM ivaSaoYaNa AaOr ivaSaoYya Ca^MTkr ilaiKe : ivaSaoYaNa ivaSaoYya
1 dadI safod kpD,o phnao baOzI hO. ________________ _______________
2 Aaja frmaa[SaI naaSta nahIM bana saktI. ________________ _______________
3 laaoga rMgaibarMgao kpD,o phnato hOM. ________________ _____________
4 GaraoM maoM gamaa-garma iKcaD,I banatI hO. ________________ ______________
5 paoMgala timalanaaDu ka p`isad\Qa %yaaohar hO. ________________ ______________

III Aapko Gar maoM Aap kaOnasaa %yaaohar manaato hOM ? iksaI ek %yaaohar ko manaanao ko baaro maoM
ek AnaucCod ilaiKe :
(saUcanaa : ide gae ibanduAaoM ko AaQaar pr ilaiKe.)

%yaaohar ka naama : ______________________________________________________________

iksa mahInao maoM : ____________________________________________________________________

kOsao manaato hOM : ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ivaSaoYa pkvaana: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Pa`stut %yaaohar sao jauD,I hu[- kao[- khanaI yaa ivaSaoYa baatoM :
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
¬¬
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 3 iKlaaOnaovaalaa

dxata : Sabd BaMDar

I ‘iKlaaOnaovaalaa’ Sabd saM&a ko saaqa ‘vaalaa’ jaaoD,nao sao banaa hO.inamnailaiKt saM&aAaoM ko saaqa ]icat SabdaMSa jaaoD,kr nae Sabd banaa[e.

1 …………………………… 4 ………………………
2 …………………………… 5 ………………………
3 ……………………………

[[
II kivata ko AaQaar pr sahI jaaoD,o banaa[e:
1 nae maaoTrgaaD,I
2 hra QanauYa-baaNa
3 CaoTI-saI“` iKlaaOnao
4 BalaI-saI“ taota
5 CaoTo-CaoTo gauiD,yaa

III inamnailaiKt SabdaoM ka vagaI-krNa s~IilaMga AaOr puillaMga SabdaoM maoM kIijae :
iKlaaOnaovaalaa caabaI taota gaaD,I qaalaI gauiD,yaa saaD,I saITI

s~IilaMga puillaMga
1 __________ 2____________ 1____________2___________
3 ___________4____________ 3 __________ 4___________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 4 nanha fnakar
dxata : Sabd BaMD,ar
I ]icat ivalaaoma Sabd pr gaaolaa lagaa[e :
1 AQaUra – j,yaada pUra kma
2 sahmat – Asahmat naaraja, KuSa
3 baiZ,yaa – baokar GaiTyaa sauMdr
4 ipClaa – phlaa dUsara Agalaa
5 KUbasaUrt – baiZ,yaa badsaUrt AcCa

II ]icat ivaSaoYaNa AaOr ivaSaoYya ko jaaoD,o banaa[e :

1 caaOkaor pgaD,I 6 safod Aa^MKoM
2 laala naak 7 baD,o baD,o GaMTI
3 tIKI p%qar 8 AQaUrI maaotI
4 GanaI GaMiTyaa^M 9 baD,I baD,I baala
5 sauMdr maU^MCoM 10 laMbao AMgarKa

dxata : rcanaa%mak laoK

[na daonaaoM ica~aoM ko pa~aoM ko baIca @yaa baat caIt hao rhI haogaI? klpnaa krko ilaiKe .

IV [na mauhavaraoM sao vaa@ya banaa[e:
1 maaqaa znaknaa ———————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————–

2 ]lTo pa^Mva laaOTnaa —————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————————

3 Qaak jamaanaa ———————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————

4 kMQaa qapqapanaa ————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————————-

dxata vat-naI
V ]icat SabdaoM sao vaa@ya pUro kIijae : (kaOtUhla, ConaI hqaaOD,a, KIjakr, Aag`aa, na@kaSaI)

1 laD,ka ________ laokr Apnao kama maoM jauT gayaa,.
2 vah saavaQaanaIpUva-k GaMTI pr________ krnao lagaa.
3 baadSaah Akbar ________maoM iklaa banavaa rho qao,.
4 Akbar nao ________ phrodar kao vaha^M sao jaanao kao kha.
5 Aasapasa maaOjaUd saBaI saMgatraSa ]nhoM baDo ________sao doK rho qao.
kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 5 jaha^M caah vaha^M rah

dxata : Sabd BaMD,ar
I maola imalaa[e AaOr ir@t sqaana Barkr vaa@ya pUro kIijae:

1 TUTo ]Qar
2 baola $phlao
3 saunahro itrCI
4 AaD,I baUTaoM
5 [Qar fUTo
1 Gar ko baahr ___________ gamalao rKo Qao.
2 laD,kI kI saaD,I ___________sao sajaI qaI.
3 ka^pI pr ___________lakIroM iKMcaI qaIM.
4 Saaor saunakr laaoga___________ Baaganao lagao.
5 ica~ maoM ___________baola baUTaoM sao jaana Aa ga[- qaI.

II ivalaaoma Sabd ilaiKe :

1 ivaYa X ____________ 5 sauivaQaa X ____________
2 inaraSaa X ____________ 6 saurxaa X ____________
3 Ktma X ____________ 7 }^Mcaa X ____________
4 Aasaana X ____________ 8 baahr X ____________

dxata : vat-naI
[
III inamnailaiKt SabdaoM kI banaavaT ko ]dahrNa ko Anausaar nae Sabd banaa[e :
1 jyaaimatI + [-ya jyaaimatIya

2 dSa-na + [-ya ——————————-

3 kSaIda + karI ——————————-

4 klama + karI ——————————-

5 p`dSa-na + [- ——————————-

dxata : vyaakrNa
IV inamnailaiKt vaa@yaaoM ko Aagao ]naka kala ilaiKe :
(BaUtkala vat-maana kala BaivaYyat\ kala)

1 malamalaI QaaotI ka baadamaI rMga iKla ]za qaa. ————————————————

2 [laa kI ihmmat kI AnaUzI imasaala hO. ——————————————–

3 haqa hI nahIM ]zoMgao tao QaPpa kOsao dogaI ? ——————————————–

4 [laa ko pa^Mva Aba rukto nahIM hOM. ——————————————–

5 A^MgaUzaoM sao roSama ipraonaa Aasaana kama nahIM qaa. ——————————————–

6 saBaI kao yah paz AcCa lagaogaa. ——————————————–

dxata : saRjanaa%mak AiBavyai@t

V ek sauMdr baola baUTo kI iDja,a[na banaakr ]samaoM raMga Baire.

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 6 icaT\zI ka safr
dxata : vat-naI
I ide gae ]psaga- jaaoD,kr sahI Sabd banaa[e :
( inar\, dur\ , Ana, sau )
1 __________ + gauNa = ______________
2 __________ + haonaI = ______________
3 __________ + p`isad\Qa = ______________
4 __________ + Bar = ______________

dxata : Sabd BaMD,ar
II inamnailaiKt SabdaoM ko dao dao Aqa- hOM.]naka vaa@yaaoM maoM p`yaaoga kr Aqa- spYT kIijae :

1 AMk ———————————————————————————————————————————————————-

AMk ———————————————————————————————————————————————————-

2 kla ———————————————————————————————————————————————————-

kla ———————————————————————————————————————————————————-

3 pr ———————————————————————————————————————————————————-

Par ———————————————————————————————————————————————————-

III Apnao Gar AaOr ApnaI pazSaalaa ka pta ilaiKe :

————————————————————— ————————————————————–

————————————————————— ————————————————————–

————————————————————— – ————————————————————-

—————————————————————- —————————————————————

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 7 Daike kI khanaI kuva^MrisaMh kI ja,ubaanaI
dxata : &ana (pZ,naa AaOr ilaKnaa)
I sahI jaaoD,o imalaa[e :
1 DakGar ka p`mauK pOkr
2 Gar Gar Dak baa^MTnao ka kama paosTbaa@sa
3 DakGar maoM Dak Ca^MTnao ka kama Daikyaa
4 p~ Dalanao ka Dbbaa paosT maasTr

dxata : Sabd BaMD,ar

II ivalaaoma Sabd ilaiKe :
1 saaQaarNa X ——————————- 2 Aadr X ——————————-
3 sammaana X ——————————- 4 javaaba X ——————————-

dxata : &ana

III Daike ko jaOsao AaOr kaOna kaOna sao maddgaar hOM ijanaka kama Aapkao mauiSkla lagata hO?

————————————————– ————————————————–

[ ————————————————— —————————————————-

dxata : vyaakrNa
IV inamnailaiKt vaa@yaaoM maoM saM#yaavaacak ivaSaoYaNa roKaMikt kIijae :
1 paosT Aa^ifsa ko ek kmaro maoM Dak Ca^MTnao ka kama cala rha hO.

2 dao pOkr AaOr tIna maihlaae^M Dak Ca^MT rho qao.

3 kuva^Mr isaMh ko caar baccao hOM.

4 phaD,I sao k[- AaOrtoM igar kr mar ga[-M.

5 tIsarI laD,kI baarhvaIM kxaa maoM pZ, rhI hO.

V Anya vacana ilaiKe :
1 laD,kI ——————————– 5 kmara ——————————–
2 lakD,I ——————————– 6 SaISaa ——————————–
3 phaD,I ——————————– 7 mahInaa ——————————–
4 icaT\zI ——————————– 8 baUZ,a ——————————–

VI [sa AnaucCod maoM sao vyai@tvaacak saM&ae^M Ca^MTkr ilaiKe :

Baart ek bahut ivaSaala doSa hI nahIM hO prMtu sauMdr BaI hO. hmaaro doSa kI ivaSaoYata hO ik yaha^M pr ka^canajaMugaa, naMda dovaI jaOsao }^Mcao pva-t iSaKr hOM tao gaMgaa, yamaunaa, ba`h`mapu~a, kavaorI jaOsaI piva~ naidyaa^M BaI hOM.ihndU, mausalamaana, [-saa[-, isa@K, parsaI, jaOna AaOr baaOd\Qa Qamaao-M ko laaoga imalajaulakr rhto hOM.dIvaalaI, [-d, ik`samasa saba %yaaohar baD,I QaUma Qaama sao manaae jaato hOM.iksaI BaI BaodBaava ko ibanaa laaoga ekta sao rhto hOM.hO na hmaara doSa ek sauMdr [Md`QanauYa?

____________________ ____________________ ________________

____________________ ____________________ ________________

____________________ ____________________ ________________

____________________ ____________________ ________________

____________________ ____________________ ________________

____________________ ____________________ ________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 8 vao idna BaI @yaa idna qao

dxata : Sabd BaMD,ar
I samaana Aqa-vaalao SabdaoM kao imalaa[e :

1 pnnaa iktaba 6 s~I pazSaalaa
2 pustk [mthana 7 Gar AaOrt
3 prIxaa pRYz 8 pu$Ya gaRh
4 ivaSaoYa AvakaSa 9 skUla tsvaIr
5 CuT\TI Kasa 10 ica~ AadmaI
dxata : vat-naI
II vaga- pholaI maoM sao paz maoM Aae dsa Sabd ZU^MZkr ilaiKe:

ma h %%va pU Na- To
A Qyaa p k BaU laI
gaR ga hao Cu gaao iva
h la ma T\TI la Sa
ka it va ma SaI na
ya- yaa^M k- sa bau k

III [na ivaYayaaoM kao AMga`oja,I maoM @yaa khto hOM ?
1 BaUgaaola __________________ 3 gaiNat ____________________

2 [ithasa __________________ 4 iva&ana ____________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 9 ek maa^M kI baobasaI
dxata : vyaakrNa

I ivaSaoYaNaaoM kao sahI ivaSaoYya sao imalaa[e :
1 AdRSya Aa^MKoM
2 baobasa pD,aosa
3 TUTo maa^M
4 BayaBaIt iKlaaOnao
dxata : Sabd BaMD,ar
II ]dahrNa ko Anausaar Sabd banaa[e :
1 Gabara + AahT = GabarahT
2 CTpTa + AahT = ___________
3 Jau^MJalaa + AahT = ___________
4 jagamagaa + AahT = ___________
III [na vaa@yaaMSaaoM ko ilae ek Sabd ilaiKe :
1 jaao idKa[- na do _____________
2 AaScaya- maoM DalanaovaalaI caIja, ______________
3 jaao Alaga Alaga hao ______________
4 jaao Dra huAa hao ______________

dxata : &ana
IV inaMnailaiKt kavya pMi@tyaaoM kao Apnao SabdaoM maoM ilaiKe :
1 na jaanao iksa AdRSya pD,aosa sao
inakla kr Aata qaa vah.
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

2 Kolata qaa hmaro saaqa
ek TUTo iKlaaOnao kI trh.
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

3 qaa vah BaI ek baccaa
laoikna hma baccaaoM ko ilae AjaUbaa qaa.
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

4 ijatnaI dor vah rhta
Paasa baOzI ]sakI maa^M
inahartI rhtI ]saka Kolanaa.
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

IV Agar AapkI kxaa maoM eosaa baccaa pZ,nao Aa jaae tao Aap ]sakI madd kOsao krto hOM?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________-

_____________________________________________________________________________________________________________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 10 ek idna kI baadSaaht
dxata : &ana pZ,naa AaOr ilaKnaa
I sabasao ]icat ]%tr cauinae :
1 “Aro rija,yaa, ja,ra [na baccaaoM kao baahr ha^Mk do.” dadI nao eOsaa kha @yaaoM ik

A) vah baccaaoM sao DrtI qaI.

Aa) vao ]sakI maja,ak ]Dato qao.

[) vao Saaor macaato qao.

2 “Aaja tao ]nako saaro AiQakar CInao jaa cauko hOM.” AmmaI ko AiQakar CInao qao

A) Abbaa nao

Aa) baccaaoM nao

[) dadI nao

3 “kao[- ja,$rt nahIM iflma doKnao kI.[mthaana krIba hOM.” yao baatoM

A) baccaaoM nao Aapa dIdI sao kha.

A) baccaaoM nao Baa[- jaana sao kha.

[) dadajaI nao baccaaoM sao kha.

4 daonaaoM kI jaana mausaIbat maoM qaI. iksailae ?

A) hr va@t pabaMdI qaI.

Aa) raoj,a ek hI trh ka Kanaa Kanao sao.

[) skUla jaanao sao.

dxata : vyaakrNa
II ivalaaoma Sabd ilaiKe :
1 AQaUra X ——————————- 5 daost X ——————————-

2 BaarI X ——————————- 6 p@kI X ——————————-

3 taoD,naa X ——————————- 7 saubah X ——————————-

4 gaMda X ——————————- 8 psaMd X ——————————-

dxata : rcanaa%mak laoK
III [na SabdaoM sao vaa@ya banaa[e :
1 duSmanaI : ___________________________________________________________________________________________________

2 ja,bardstI : ___________________________________________________________________________________________________

3 Saima-Mda : ___________________________________________________________________________________________________

IV Agar Aapkao ek idna AQyaapk kI jagah kxaa saMBaalanao ka kaya- imala jaae tao Aap @yaa @yaa kroMgao ? ek AnaucCod ilaiKe :

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

¬¬¬¬¬¬-_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 11 caavala kI raoiTyaa^M
dxata : vat-naI
1 inamnailaiKt saMyau@taxaraoM sao dao dao Sabd banaa[e:
1 mh _________ _________ 4 sva _________ _________
2 St _________ _________ 5 lk _________ _________
3 sma _________ _________ 6 st _________ _________

2 paz maoM sao vaa@yaaMSa ko ilae Aae Sabd ir@t sqaanaaoM maoM ilaiKe:

1 ijasao hmaoSaa BaUK lagatI hO ____ @K____

2 ijasamaoM Dalakr Kanaa Kato hOM ____St ____

3 ijasa kI iksmat baurI hao ba ___ ____ sma ___

4 jaao caIja, Kanao maoM AcCI hao svaa ____ ____

5 ijasakI iksmat AcCI hao Ku ____ik ____ ____

6 ijasamaoM fUla sajaato hOM ____ ____da ____

dxata : vyaakrNa

3 ]icat kark Barkr vaa@ya pUro kIijae : (sao, ko ilae, kao, kI, nao, maoM, pr)
1 iktaba KrIdnao ____ mauJao pOsao caaihe.

2 bagaIcao ____ rMgaibarMgao fUla iKlao hOM.

3 maora Baa[- gaaoAa ____ kla Aaegaa.

4 maoja, ____ fUladana rKa hO.

5 rama ____ ravaNa ____ maara.

6 saIta rama ____ p%naI hO.

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 12 gau$ AaOr caolaa
dxata : vat-naI
I tukvaalao Sabd imalaa[e : 2 sahI Sabd ko naIcao roKa KIMicae :
1 caolaa samaayaa 1 fasaI / fa^MsaI / faisa

2 nagarI gaflat 2 kamajaaor / kamaja,aor / kmaja,aor

3 banaayaa Qaolaa 3 karIgar / karIGar / kairGar

4 jaIra DgarI 4 gavaailana / gavalaIna / gvaailana

5 Sarart KIra 5 iBaSatI / ibaStI / iBaStI

dxata : &ana
II [na pMi@tyaaoM ka sarlaaqa- ilaiKe :
caZ,a fa^MsaI rajaa bajaa KUba baajaa
p`jaa KuSa hu[- jaba mara maUK- rajaa
bajaa KUba Gar Gar baQaa[- ka baajaa
qaI A^MQaor nagarI AnabaUJa rajaa.
dxata : &ana

sarlaaqa- : _________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 13 svaamaI kI dadI
dxata : vyaakrNa
maoro Gar ko pasa ek maOdana hO.
I [sa vaa@ya maoM roKaMikr Sabd saMbaMQabaaoQak Avyaya hO. inamnailaiKt vaa@yaaoM maoM sao saMbaMQabaaoQak Avyaya ko naIcao roKa KIMicae.

1 baOzk AaOr Baaojana kxa ko baIca baMd kaozrI qaI.

2 svaamaInaaqana dadI ko pasa bahut p`sanna qaa.

3 svaamaInaaqana kI dadI Apnao saamaana ko saaqa rhtI qaI.

4 rajama ek JaaD,I ko pICo iCp gayaa.

dxata : vat-naI
II [na SabdaoM kI Baavavaacak saM&a ilaiKe :
p`sanna p`sannata Balaa Balaa[-
saMudr ______ AcCa ______

baccaa bacapna duSmana duSmanaI
laD,ka ______ hOrana ______

III ivalaaoma SabdaoM ko jaaoD,o banaakr ide gae sqaana pr ilaiKe :

1 ________ X _________ 7 ________ X _________
2 ________ X _________ 8 ________ X _________
3 ________ X _________ 9 ________ X _________
4 ________ X _________ 10 ________ X _________

dxata : Sabd BaMD,ar
IV Apnao kmaro maoM tqaa ApnaI pazSaalaa kI kxaa maoM pa[- jaanaovaalaI iknhIM caar caIja,aoM ko naama ilaiKe :
Gar ko kmaro maoM kxaa maoM
_______________________________ ________________________________

_______________________________ _________________________________

_______________________________ __________________________________

V ApnaI dadI ko baaro maoM pa^Mca vaa@ya ilaiKe :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 14 baaGa Aayaa ]sa rat
dxata : &ana
I kivata kao pZ,kr p`SnaaoM ko ]%tr ilaiKe :
1 baccao nao Aa^MKoM @yaaoM fOlaa[- ?
_____________________________________________________________________________________________

2 baccaa rat kao baahr jaanao sao manaa @yaaoM krta hO?
_____________________________________________________________________________________________

3 baaiGana saara idna @yaa krtI hO?
_____________________________________________________________________________________________

4 baaGa saara idna @yaa krta hO?
_____________________________________________________________________________________________

II kivata kao pZ,kr ilaiKe ik roKaMikt sava-naama iksako ilae kho gae hOM :
1 vaao [Qar sao inaklaa. _________
2 Aap baahr mat inaklanaa _________
3 vah saara idna phra dota hO. _________
4 baaGa yaa tao saaota hO yaa ]na sao Kolata hO. _________
III inamnailaiKt gaVaMSa maoM ik`yaa Sabd roKaMikt kIijae :
baaGa Ganao jaMgalaaoM maoM pae jaato hOM.laaoga Aajakla Apnao manaaorMjana ko ilae iSakar krto hOM.yahI karNa hO ik Aajakla [sakI saM#yaa GaTtI jaa rhI hO.sarkar [nakI saurxaa ko ilae Anaok kdma ]za rhI hO.jaMgalaI jaanavaraoM kI saurxaa krnaa hmaara BaI kt-vya hO.

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 15 ibaSana kI idlaorI
dxata : &ana
I paz ko AaQaar pr ]icat ]%tr ilaiKe :
1 “saIQaI saI baat hO saahba.Kato hOM.” — kaOna @yaa Kata hO ?
______________________________________________________________________________________________

2 “[sao palaU^Mgaa baabaUjaI.” — kaOna iksakao palata hO ?
______________________________________________________________________________________________

3 “bahUjaI, jaldI Aa[e! yah bahut ja,#maI hO.” –kaOna ja,#maI qaa @yaaoM ?
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4 “iktnaa duK phu^Mcaanaovaalaa kama krto hOM yao iSakarI.” –duK phu^Mcaanaovaalaa kama @yaa hO?
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

dxata : Sabd BaMD,ar
II p`stut paz maoM p`yaaoga ike gae dsa AMga`oja,I SabdaoM kao vaga- pholaI maoM sao ZU^MZkr ilaiKe :

svao ma To ica laa A
T SaI p ma [ lsao
r na Ja naI saoM iSa
fa ma- ha ] sa ya
k na- la Sao D na
Pa`o Sa r ku k r
1 ______________________ 6______________________

2 ______________________ 7______________________

3 ______________________ 8______________________

4 ______________________ 9______________________

5 ______________________ 10______________________

III Anaok SabdaoM ko ilae ek Sabd dIijae:

1 iSakar krnaovaalaa ______________________

2 phaD,aoM ko baIca maoM sao kccaa rasta ______________________

3 saaonao jaOsaa ______________________

4 ka^MTaoM sao Bara ______________________

dxata : vyaakrNa
IV KalaI sqaana maoM sava-naama ka sahI $p Barkr vaa@ya pUro kIijae :
1 ___________naama @yaa hO O? (tuma)

2 yah ___________iktaba hO. (maOM)

3 Baart ___________doSa hO. (hma)

4 rama Aaja nahIM Aayaa @yaaoMik___________bauKar hO. (vah)

V vaa@ya banaa[e :

1 ]Cla ]Clakr : _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2 tDp tDp kr : _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3 Baaga Baagakr : _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 16 panaI ro panaI
dxata : rcanaa
I [na SabdaoM ka vaa@yaaoM maoM p`yaaoga kIijae:
1 samaRd\iQa : ____________________________________________________________________________

2 kImatI : ____________________________________________________________________________

3 mah%va : ____________________________________________________________________________

4 CuTkara : ____________________________________________________________________________

dxata : Sabd BaMD,ar
II vaga- pholaI maoM sao panaI ko p`akRitk sa`aot ZU^MiZ,e :

Ja
r naa sa
T na dI mau

ta
laa ba d`
JaI la ku Aa^M

1 _______________ 4 _______________

2 _______________ 5 _______________

3 _______________ 6 _______________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 17 CaoTI saI hmaarI nadI
dxata : &ana
I kivata pZ,kr p`SnaaoM ko ]%tr dIijae :
CaoTI saI hmaarI nadI ToZ,I maoZ,I Qaar

gaima-yaaoM maoM GauTnao Bar iBagaao kr jaato par.

Paar jaato Zaor DMgar baOlagaaD,I caalaU

}^Mcao hOM iknaaro [nako paT [saka ZalaU.

1 nadI kOsaI hO ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

2 nadI kI Qaar kOsaI hO ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

3 kaOna kaOna par jaato hOM ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

4 [nako iknaaro kOsao hOM ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

5 [naka paT kOsaa hO ?
_____________________________________________________________________

II samaana layavaalao Sabd ilaiKe :

1 Qaar – _______________ 2 caalaU – _________________ 3 raolaa – _________________

4 rotI – _______________ 5 vana – __________________ 6 ]trtI- _________________

kond`Iya ivaValaya saMgazna, baoMgalaU$ saMBaaga, saMkula strIya

kxaa-pa^McavaI ivaYaya-ihndI AByaasa-p~ maasa-
naama __________________ idnaaMk _______________
Paaz 18 ihmaalaya kI caunaaOtI
dxata : vat-naI
I p`%yaya jaaoD,kr nae Sabd banaa[e :
]da : lad\daK + [- = lad\daKI ]da : KalaI + pna = KalaIpna

1 itbbat + [- = _________ 1 ZIlaa + pna = _________

2 caIna + [- = _________ 2 kalaa + pna = _________

]da : p%qar+ [-laa =pqarIlaa ]da : icaMta + [t = icaMitt

1 baf- + [-laa = _________ 1 ]%saah+ [t = _________

2 camak + [-laa = _________ 2 p`Baava + [t = _________

dxata : vyaakrNa
II Baavavaacak saM&ae^M ilaiKe :
1 kizna – _______________ 2}^Mcaa – _______________

3 gahra – _______________ 4 saust – _______________

5 laala – _______________ 6 gama- – _______________

dxata : Sabd BaMD,ar

III ]icat SabdaoM sao vaa@ya pUro kIijae:
(ifsalana ]%sauk AaoJala laailamaa)
1 hma saba ipkinak jaanao kao _______________qao.

2 pUvaI- idSaa maoM ]gato saUrja sao _______________Ca ga[- hO.

3 baf- ko karNa rasto maoM bahut _______________qaI.

4 baf- igarto rhnao sao poD, Aa^MKaoM sao _______________ hao rho qao.

ivaYaya saUcaI
k`ma saM#yaa paz ka naama pRYz saM#yaa

1 raK kI rssaI 1 – 2
2 fsalaaoM ko %yaaohar 3 – 4
3 iKlaaOnaovaalaa 5
4 nanha fnakar 6 – 7
5 jaha^M caah vaha^M rah 8 – 9
6 icaT\zI ka safr 10
7 Daike kI khanaI kuva^Mr isaMh kI ja,ubaanaI 11 – 12
8 vao idna BaI @yaa idna qao 13
9 ek maa^M kI baobasaI 14 – 15
10 ek idna kI baadSaaht 16 – 17
11 caavala kI raoiTyaa^M 18
12 gau$ AaOr caolaa 19
13 svaamaI kI dadI 20 – 21
14 baaGa Aayaa ]sa rat 22
15 ibaSana kI idlaorI 23 – 24
16 panaI ro panaI 25
17 CaoTI – saI hmaarI nadI 26
18 ihmaalaya 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s